Aktuálne informácie

Ceny tepla pre rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol podľa § 14ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovuje cenová reguláci v tepelnej energetike tak, že pre regulovanýc subjekt EUROTEX SR Bratislava s.r.o. schvaľuje na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021  tieto maximálne ceny :

  • variabilná zložka maximálne ceny tepla  : 0,0413 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom :  266,1459 €/kW

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 o výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom platnej od 1.1.2017 je faktor primárnej energie pre systém OST Obchodné centrum vlčince Žilina fp-CZT = 0,81

vymer-ceny-EUROTEX.pdf